Chaøo möøng baïn vaøo thaêm trang web social-issues.org!

Trang web naøy mong ñöôïc tieáp ñoùn nhöõng caù nhaân vaø nhö’ng nhoùm hoäi ñeán töø nhieàu phöông trôøi, coù kinh nghieäm ña daïng vaø coù theå coù nhöõng quan ñieãm khaùc nhau, tuy nhieân laïi chung moät yù thöùc muoán cuøng nhau chia xeû thoâng tin vaø hieãu bieát, xaây döïng vaø cuûng coá nhöõng quan heä hôïp taùc song phöông hay ña chieàu trong nhöõng laõnh vöïc khoa hoïc xaõ hoäi, trieát hoïc vaø chính trò.

Coäng ñoàng social-issues ñöôïc toå chöùc treân cô sôû moät taäp hôïp nhöõng coâng cuï coù muïc ñích quaûng baù cho söï

  • chia xeû thoâng tin (blog, baûn tin, vv...)
  • trao ñoåi yù kieán vaø thaûo luaän (dieãn ñaøn, troø chuyeän treân maïng, vv...)
  • hôïp taùc (taïi caùc phoøng thí nghieäm, nôi daønh cho "goùc uoáng caø pheâ chung", vv...)

(translation: Tan Si Do and Luan Lan Ly - two friends of a friend... that's the beginning of our community)