‫خوش آمدید‬‪ social-issues.org ‬‫به جامعه اجتما عی آنلاین‬

این سایت با استقبا ل از فرد فرد اشخاص بطورفردی یا بطور گروهی ویا به عنوان یک جامعه از افق های مختلف با زمینه های متفاوت و متنوع، و دفاع و پشتیبا نی از دید گاهای گوناگون،در عین حال همه با داشتن تما یل برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانش و به شروع و یا تحکیم همکاری و هم افزایی در حوزه علوم اجتماعی، فلسفه، و سیاست. همینطور این جامعه اجتماعی آنلاین در اطراف مجموعه ای از ابزارها برای ترویج به اشتراگ گذاری اطلاعات سازمان یافته است.

- ‫به اشتراک گذاری اطلاعات(وبلاک، اخبار و غیرو)‬

- ‫ارتباط و بحث عمومی (انجمن ها ، چت ، و غیرو)‬

- ‫ ، آزمایشگاه ها، و قهوه خانه ها)‬‪ CAPI  ‬‫همکاری (با مصا حبه به کمک کامپیوتر  شخصی‬

(translation: Marjan Kajiwara - Court and legal interpreter)